Stanovy z.s.

 Od 1. ledna 2014 se někdejším občanským sdružením říká spolky. (zapsaný spolek - z.s.)

Zvonky Dobré zprávy z.s.
Campanellae evangelianae

Podle Zákona 83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o sdružení občanů
se zakládá občanské sdružení a vydávají se jeho stanovy.

Článek 1
Název a sídlo

1.1. Název občanského sdružen: Zvonky Dobré zprávy o.s.
1.2. Název občanského sdružení v mezinárodním kontaktu:  Campanellae evangelienae
1.3. Sídlo (adresa): Kateřinice 226, 756 21 Ratiboř u Vsetína

Článek 2
Programové cíle sdružení

Preambule

U vědomí důležitosti kultivace a dalšího rozvoje mezilidských vztahů ve smyslu Všenápravy Jana Amose Komenského, se zaměřením na mimoškolní výchovu dětí a mládeže s cílem celoživotního vzdělávání zejména v oblasti hudby, kultury, náboženství a rozvojem historických i mezinárodních kontaktů, s odvoláním na ideály humanitní, zakládá se toto sdružení.

1. Základní činností občanského sdružení je hudební výchova mládeže vedoucí k ovládání specifických hudebních nástrojů „zvonkohry" tak, aby hudební těleso mohlo samostatně koncertovat.
2. Občanské sdružení bude provozovat a hospodařit s celým souborem hudebních nástrojů – zvonků, včetně hudební literatury a veškerého instrumentálního zázemí.
3. Občanské sdružení chce koncertní činností mládeže prezentovat českou kulturu v Evropě i ve světě.
4. Občanské sdružení chce rozvíjet křesťanské hodnoty pro životní orientaci mladých lidí.
5. Občanské sdružení chce podporovat aktivity ke studijním pobytům směřujícím k oživení tradičních vztahů mezi národy a navazování nových.
6. Činnost občanského sdružení chce prací s mládeží předcházet negativním a patologickým vzorcům chování.
7. Občanské sdružení chce oceňovat osobnosti propagující humanitní ideály doma i v zahraničí výroční cenou „Posel Dobré zprávy"

Článek 3
Členství a orgány sdružení

3.1. Vznik členství ve sdružení
Řádným členem se může stát osoba dobrých morálních a charakterových vlastností starší 18. let, trestně bezúhonná, která se chce podílet na programových cílech. Uchazeč o řádné členství podá písemnou přihlášku s doporučením stávajícího člena sdružení. Řádným členem se stává uchazeč po vyjádření souhlasu s přihláškou prezidiem sdružení. Členství ve sdružení není vázáno na státní příslušnost.

Čestným členem se stává osoba za výjimečné zásluhy definované v programových cílech sdružení na návrh prezidia či jednotlivých členů sdružení a po schválení valnou hromadou. Čestné členství uděluje valná hromada občanského sdružení

3.2. Ukončení členství

Řádné členství zaniká:

a) Vyloučením- z důvodů neplacení členských příspěvků ve dvou předcházejících letech - z důvodů jednání, které je v rozporu se zájmy a programovými cíli sdružení a poškozuje jeho dobré jméno. O ukončení členství v takovém případě rozhoduje Valná hromada
b) písemným prohlášením člena, kterým se členství ukončuje
c) úmrtím

3.3. Orgány sdružení

3.3.1. Nejvyšší orgánem je Valná hromada. Svolává ji prezidium alespoň jednou ročně. Schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku, plán činnosti, rozpočet. Rozhoduje o čestném členství a členství ukončuje. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

3.3.2. Prezidium je výkonným orgánem. Odpovídá za řádné uskutečňování programových cílů, zajišťuje vedení účetnictví a daňovou agendu občanského sdružení dle platných předpisů. Zasedá nejméně dvakrát do roka, předkládá VH zprávy o činnosti, rozpočet, návrh aktivit pro další období. Členové prezidia jsou voleni VH. Funkční období prezidia je šestileté.
Prezidium tvoří:
a) Prezident: je oprávněn jednat jménem sdružení, řídí prezidium a předsedá VH
b) Viceprezident: zastupuje prezidenta a z jeho pověření je oprávněn jednat jménem sdružení.
c) Sekretář: vyřizuje agendu, vede evidenci členů, pořizuje zápisy všech zasedání, vede účetnictví a z pověření prezidenta je oprávněn jednat jménem sdružení

Kontrolním orgánem občanského sdružení je revizní komise. Má dva členy, kteří jsou voleni VH na období šesti let.

Článek 4
Zásady hospodaření občanského sdružení

4.1. Zdrojem majetku jsou členské příspěvky, výnosy z majetku a akcí pořádaných sdružením, dary od fyzických či právnických osob tuzemských i zahraničních.
4.2. Výše členských příspěvků je stanovena valnou hromadou pro období následujícího kalendářního roku.
4.3. Sdružení vede řádné účetnictví a evidenci majetku podle platných předpisů
4.4. Veškeré výdaje schvaluje prezidium, valná hromada schvaluje výroční zprávu o hospodaření sdružení

Článek 5
Zánik sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, o kterém rozhodne VH. Valná hromada v rozhodnutí o rozpuštění sdružení rozhodne jak bude naloženo s majetkem sdružení tak, aby to bylo v souladu s programovými cíli sdružení.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace
6.2. jakékoliv změny stanov schvaluje valná hromada

Dnes je:
Svátek má: